[Giới thiệu] Tính Năng Nhân Vật - Thần Khí

Thuyền Trưởng thân mến!

Tính năng Thần Khí sẽ được mở khi Thuyền Trưởng đạt cấp 60. Để vào giao diện Thần Khí Thuyền Trưởng nhấp chọn vào thuyền viên cần nâng cấp Thần Khí rồi nhấp chọn vào mục  Thần Khí.

Giao diện Thần Khí:

Thần Khí có 5 bậc mỗi bậc có 9 cấp độ. Tăng cấp Thần Khí cần tốn Tư Chất Đan. Khi tăng Thần Khí đến cấp độ 9 sẽ dùng Đá Tăng Bậc Thần Khí để tăng bậc thần khí.

Thuyền Trưởng có thể thu thập Tư Chất Đan và Đá Tăng Thần Khí tại chợ Đỉnh Phong hoặc cửa hàng.
Tăng Thần Khí sẽ góp phần tăng các chỉ số thuộc tính về HP, Vật phòng…tương ứng của thuyền viên.

Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
BQT KHO BÁU HẢI TẶC