[Giới Thiệu] Tính Năng Nhân Vật - Tiến Bậc

Thuyền Trưởng thân mến!
Tính năng Tiến Bậc là một tính năng nằm trong bộ tính năng nhân vật. Khi thuyền trưởng đạt các yêu cầu về cấp độ thuyền viên, nguyên liệu tiến bậc ( ở đây là Tiến bậc đan ) và Belly tiêu hao đối với thuyền viên mà thuyền trưởng muốn Tiến bậc thì có thể tiến hành Tiến bậc đối với thành viên đó.


Thuyền viên được tiến bậc thành công sẽ được gia tăng sức mạnh các chỉ số thuộc tính tương ứng như Công, HP, Vật Phòng, Pháp Phòng...


Ngoài ra Thuyền viên được tiến bậc còn có thể mở khóa các Thiên Phú tương ứng với Bậc mà thuyền viên đạt tới. 

Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
 BQT KHO BÁU HẢI TẶC